Sąd Najwyższy potwierdził nowe stawki wynagrodzeń autorskich dla twórców i producentów dzieł audiowizualnych za reemisje kablową utworów

10.10.2019 r.

Nowe stawki wynagrodzeń autorskich dla twórców dzieł audiowizualnych oraz twórców dzieł wykorzystanych w filmach, w tym stawki dla producentów tych utworów, "oficjalnie" zatwierdzone. Będą należne za reemisję kablową. Nowe stawki zastąpią z mocy prawa te umowne, o ile będą one odmienne od zatwierdzonych.

Postanowieniem z 31 lipca 2019 r., sygn. akt II CSK 80/90 Sąd Najwyższy utrzymał tabele wynagrodzeń zatwierdzone przez Sąd Okręgowy w Poznaniu dla Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów ZAiKS (dalej: ZAiKS) oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich (dalej: SFP) na polu reemisji kablowej. Pełnomocnikiem jednego z uczestników tego postępowania był mec. Janusz Piotr Kolczynski.

W związku z powyższym wynagrodzenie będzie płatne na oddzielne konta, tj. dla:

  • ZAiKS:

1) 1,1% wpływów netto użytkownika praw, za reemisję:

a) w utworze audiowizualnym - za utwory słowne wszystkich polskich współtwórców, z wyłączeniem utworów słownych, których twórcy powierzyli prawa autorskie w zarząd SFP; za utwory muzyczne, słowno-muzyczne i choreograficzne wszystkich współtwórców; za wszystkie utwory słowne, muzyczne, słowno-muzyczne i choreograficzne uprzednio istniejące wykorzystane w utworze audiowizualnym;

b) poza utworem audiowizualnym - za utwory słowne, muzyczne, słowno-muzyczne, dramatyczne, dramatyczno-muzyczne, choreograficzne;

  • SFP:

2) 2,2% wpływów netto użytkownika praw:

a) za utwory audiowizualne (poza wynagrodzeniem za korzystanie z utworów słownych, utworów muzycznych, słowno-muzycznych i choreograficznych;

b) za wprowadzone do obrotu wideogramy, do których prawa pokrewne przysługują producentom utworów audiowizualnych. Stawka dla SFP nie obejmie wynagrodzeń nadawców z tytułu reemisji utworów audiowizualnych w ich własnych programach.

Autor: Dominika Sułecka

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?