RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 90 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), oraz Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz.U. 2019 poz. 730 – „Ustawa wdrażająca RODO”), z zastrzeżeniem nieograniczonego w czasie obowiązku zachowania przez radcę prawnego lub adwokata tajemnicy zawodowej co do wszystkiego, o czym dowiedzieli się związku z udzielaniem pomocy prawnej, informujemy, że:

1)     administratorem danych osobowych jest C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska J.P.Kolczyński z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, e-mail: info@cropa.org („Administrator”);

2)     dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celach nawiązania lub podtrzymania relacji biznesowych, oferowania usług Administratora jako Kancelarii Radcowskiej, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, zgody, umowy;

3)     dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu) takim jak: dostawcy usług informatycznych, oprogramowania do zarządzania kancelarią prawną, tłumaczom itp. w celu profesjonalnego świadczenia usług pomocy prawnej; 

4)    dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z art. 5 lit.c Ustawy o radcach prawnych lub art. 16 lit.c Prawa o adwokaturze lub przez okres wynikający z potrzeby świadczenia pomocy prawnej, umowy, obowiązywania zgody lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu;

5)    podmiotom danych osobowych przysługują następujące prawa:

a)     prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem wynikającym z Ustawy wdrażającej RODO, że nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego lub adwokata;

b)     prawo do sprostowania danych osobowych;

c)     prawo do usunięcia danych osobowych;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem wynikającym z Ustawy wdrażającej RODO, że nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego lub adwokata oraz z wynikającym z tej ustawy wyłączeniem prawa sprzeciwu wobec danych zebranych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) lub f RODO (realizowanie celów niezbędnych  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem);

e)     prawo do przeniesienia danych osobowych;

f)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z wyłączeniem wynikającym z Ustawy wdrażającej RODO, tj. z wyłączeniem prawa sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych osobowych – art. 21 RODO;

g)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6)    w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska J.P.Kolczyński z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@cropa.org;

7)     podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?