Regulamin

Regulamin świadczenia usług doradztwa prawnego on-line oraz bezpieczeństwa w C.R.O.P.A. Kancelarii Radcowskiej

Zakres Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady, na podstawie których dochodzi między przedsiębiorcą, tj. osobą prawną, fizyczną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, („Klient") a C.R.O.P.A. Kancelarią Radcowską z siedzibą w Warszawie (00-375), ul. Smolna 40 („Kancelaria") do zawarcia umowy świadczenia za wynagrodzeniem usług doradztwa prawnego w rozumieniu ustawy o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r. z uwzględnieniem specyfiki świadczenia tych usług za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Regulamin określa także zasady korzystania przez Kancelarię z plików cookies, nabycie praw autorskich i proces reklamacyjny.   

 3. Regulamin informuje także o stosowanych przez Kancelarię środkach zapewniających bezpieczeństwo tajemnicy zawodowej on-line.

  Chwila i warunki zawarcia umowy

 4. Do zawarcia umowy, o której mowa w pkt 1 Regulaminu dochodzi przez zadanie przez Klienta pytania za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Kancelarii z prośbą o:
  a. poradę prawną,
  b. opinię prawną,
  c. dokument,
  z chwilą zapłaty oraz przekazania szczegółów stanu faktycznego sprawy pozwalających na świadczenie Usługi.

 5. Świadczenie Usługi może doznać ograniczeń ze względu na przepisy prawa oraz zasady etyczne obowiązujące Kancelarię, w szczególności Kodeks Etyki Radcy Prawnego, którego treść dostępna jest na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych KIRP.pl.

  Definicje

 6. Dla celów niniejszego Regulaminu użyte sformułowania posiadają następujące znaczenie:

  Porada prawna – opracowanie pisemne o charakterze prawnym zawierające wskazanie przepisów prawnych i możliwych rozwiązań w zakresie zapytania i dokumentacji źródłowej przekazanej przez Klienta.

  Opinia prawna – opracowanie pisemne o charakterze prawnym, analitycznym i praktycznym zawierające interpretację przepisów prawa oraz opinię Kancelarii jakie zachowanie będzie dla Klienta najkorzystniejsze na podstawie przekazanego Kancelarii stanu faktycznego lub dokumentacji źródłowej. Opinia prawna zawiera następujące elementy formy:

  1. Wstęp, w którym znajduje się opis podmiotu zlecającego opinię oraz przedmiot opinii prawnej;

  2. Streszczenie opinii, w którym znajduje się wynik analizy i odpowiedź na zadane pytanie;

  3. Dokumenty poddane analizie, jeśli opinia została przygotowana na podstawie dokumentacji przekazanej przez Klienta;

  4. Założenia, które odnoszą się do przedstawionych przez Klienta faktów i dokumentów;

  5. Stan faktyczny – przekazany przez Klienta;

  6. Stan prawny (właściwa opinia i ocena prawna);

  7. Podsumowanie i rekomendacje;

  8. Zastrzeżenie poufności.

Wzór dokumentu – pozbawione oznak indywidualizujących Klienta oraz elementów konkretnego stanu faktycznego Klienta pismo o szablonowym tj. standardowym charakterze przygotowane przez Kancelarię.

Język, czas i prawo Usługi

 1. Kancelaria świadczy Usługę w dni robocze od poniedziałku do piątku w języku polskim, angielskim lub niemieckim według uzgodnienia z Klientem na podstawie prawa polskiego w tym prawa Unii Europejskiej oraz prawa konwencyjnego. Termin wykonania usługi ulega zawieszeniu w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, w tym dni świąteczne.

  Sugestie i uwagi do Regulaminu

 2. Jakiekolwiek pytania do treści Regulaminu można zgłaszać Kancelarii za pośrednictwem poczty e-mail info@cropa.org.

  Prawa autorskie i pliki cookies

 3. Treść i forma porady prawnej, opinii prawnej, wzoru dokumentu lub innego dokumentu przygotowanego przez Kancelarię stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Kancelarii i nie mogą zostać wykorzystane przez osobę trzecią (inną niż Klient) bez wyraźnej zgody Kancelarii udzielonej na piśmie. Kancelaria wyraża zgodę na korzystanie przez Klienta z autorskich praw majątkowych do wyżej wymienionych utworów na polach eksploatacji określonych w artykule 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w zakresie wzorów dokumentów także na wykonywanie autorskich praw zależnych, tj. w szczególności dokonywanie zmian dostosowujących wzór dokumentu do konkretnego stanu faktycznego i na wspomnianych powyżej polach eksploatacji. 

 4. Kancelaria, która świadczy usługi prawne, w tym drogą elektroniczną, aby prawidłowo świadczyć te usługi (prawidłowo ukształtować warunki i parametry transmisji komunikatów) musi posiadać dostęp do tzw. plików cookies czyli niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez nasz WWW i zapisywanych po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Tego wymaga specyfika języka PHP, w którym napisano nasz program administrujący stroną WWW (tzw. CMS). Jest to więc korzystanie z plików cookies determinowane technologią lub, jak stanowi ustawa Prawo telekomunikacyjne, konieczne do „wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej”. W tym znaczeniu korzystamy jedynie z plików cookies tymczasowych (sesyjnych). Sesje z kolei służą do przechowywania różnego rodzaju nietrwałych informacji jak np. informacji o zalogowaniu się użytkownika do naszego serwisu. Oprócz tego cookies wykorzystywane są do celów statystycznych, które nie pozwalają nam na identyfikowanie danych osobowych użytkowników strony WWW. W szczególności nie korzystamy z tych informacji (plików) w żaden inny sposób (np. w celach marketingowych, instalując oprogramowanie na urządzeniu odbiorcy etc.). Pliki cookies służą nam więc także (obok kwestii technicznych) do prawidłowego świadczenia naszych usług drogą elektroniczną.

  "Porady on-line" – proces zawierania umowy

 5. Zadanie Kancelarii poprawnego pod względem treści i formy w rozumieniu punktów 4 Regulaminu pytania nakłada na Kancelarię obowiązek udzielenia w terminie pięciu (5) dni roboczych odpowiedzi na podany przez Klienta adres e-mail zawierającej co najmniej:

a. wycenę Usługi oraz termin obowiązywania wyceny,

b. termin wykonania Usługi,

c. sposób zapłaty za Usługę

d. ewentualne pytania dodatkowe niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia Usługi.

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą, o której mowa w pkt 4 Regulaminu, natomiast brak zapłaty w terminie siedmiu (7) dni od przesłania wyceny Usługi oznacza brak związania Kancelarii wyceną.

 2. Po przekazaniu odpowiedzi, o której mowa w pkt 11 Regulaminu, w szczególności w związku z potrzebą uzupełnienia stanu faktycznego o dodatkowe informacje niezbędne do świadczenia Usługi, Klient zobowiązuje się do współdziałania z Kancelarią i dostarczenia tych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, z której nadeszła odpowiedź Kancelarii nie później niż w terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia wysłania przez Kancelarię prośby w tym zakresie pod rygorem niedojścia umowy do skutku. Dostarczenie dodatkowych informacji może zostać uzgodnione w inny sposób. Wyjaśnianie pytań dodatkowych powoduje przesunięcie terminu wykonania Usługi, o którym mowa w pkt 11.b Regulaminu o czas potrzebny do wyjaśnienia szczegółów stanu faktycznego. Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań i wniosków niepozostających w bezpośrednim związku z przesłanym pierwotnie zapytaniem, traktowane będzie jak nowe zapytanie.

  Ochrona tajemnicy zawodowej on-line 

 3. Kancelaria zapewnia ochronę tajemnicy zawodowej i danych osobowych w elektronicznej Strefie Klienta Kancelarii zabezpieczonej bezpiecznym protokołem SSL o sile szyfrowania do 128/256-bit, a także na podstawie zaakceptowanego przez nią Regulaminu dostawcy oprogramowania używanego w Strefie Klienta Kancelarii. Kancelaria nie przetwarza danych osobowych dla celów marketingowych, a wyłącznie w celu wykonania umowy łączącej ją z jej klientem, o czym informuje w stosowny sposób przed zawarciem takiej umowy. 

  Cennik i fakturowanie

 4. Cena porady prawnej on-line jest stała i wynosi od 200 do 1600 PLN netto. Cena zależy od skomplikowania zapytania i dokumentacji źródłowej.

 5. Cena opinii prawnej zależy od nakładu pracy prawnika i jest ustalana w kwotach netto w zależności od przypadku.

 6. Cena dokumentu, np. pisma procesowego, umowy lub memorandum informacyjnego z wyników badania specjalistycznych baz danych, ustalana jest indywidualnie w kwotach netto w zależności od przypadku i nakładu pracy prawnika.

 7. Po zapłacie za Usługę Kancelaria wystawi Klientowi fakturę VAT doliczając do niej obowiązujący podatek VAT. Klient wyraża zgodę na przekazanie faktury na podany w formularzu zapytania adres e-mail bez podpisu wystawcy.

  Reklamacje

 8. Klient może zgłosić reklamację Usługi na adres Kancelarii w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym Usługa została lub miała być wykonana. Reklamacja powinna zawierać: dokładne oznaczenie Usługi wraz z uzasadnieniem przyczyny wniesienia reklamacji, datę i podpis Klienta. Kancelaria rozpatruje reklamację w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty jej otrzymania.

  Wypowiedzenie umowy i postanowienia końcowe

 9. Do chwili wykonania Usługi, każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie następuje przez złożenie oświadczenia woli drugiej stronie mejlem, faksem lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku uiszczenia przez Klienta wynagrodzenia w związku z zapytaniem o udzielenie "porady on-line", Kancelaria dokonuje zwrotu otrzymanego wynagrodzenia za potrąceniem ewentualnych kosztów związanych z rozpoczęciem świadczenia Usługi, których wysokość zależy od stanu zaawansowania Usługi.

 

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?