Agnieszka Śnieżko
Rzecznik patentowy, Of Counsel

Rzecznik patentowy, of Counsel
Obszary specjalizacji: znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo konkurencji


Agnieszka jest prawnikiem, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w prawie znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz w prawie konkurencji. Prowadzi praktykę rzecznikowską w ramach spółki partnerskiej WTS Rzecznicy Patentowi, której jest współzałożycielem.    

W latach 2001-2005 uczestniczyła w zajęciach studiów doktorskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. W ramach tych studiów uzyskała stypendium Fundacji Maxa-Plancka i w roku 2003 odbyła półroczny staż badawczy w monachijskim
Instytucie Maxa-Plancka, zajmującym się prawem własności intelektualnej i prawem podatkowym. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz członkiem European Communities Trademark Association. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach odnoszących się do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO oraz w postępowaniach sądowych przed polskimi sądami administracyjnymi. Uczestniczy w charakterze doradcy w sądowych sprawach cywilnych i gospodarczych dotyczących naruszeń praw wyłącznych oraz działań sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji.

   

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?